- Nieuw project

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Logo
Het logo van het Apostolaat van Eerherstel bevat een afbeelding van het H. Hart van Jezus met de wond van de lans en de doornenkroon. Boven het hart brandt een vlam:   
De betekenis hiervan is dat het Hart van Christus werd gewond uit brandende liefde voor ons. Gods liefde voor ons is zó oneindig groot dat wij de plicht hebben deze liefde te beantwoorden met wederliefde. Op die manier werken wij mee aan het vestigen van Gods Rijk op aarde: Adveniat Regnum Tuum: moge uw Rijk komen.

Het Apostolaat van Eerherstel
De Stichting Apostolaat van Eerherstel is Stichting naar het Burgerlijk Recht, waarvan de leden zich bekennen tot de Rooms-katholieke Kerk en die zich bijzonder toeleggen op de spiritualiteit van het H. Hart van Jezus. De nadruk ligt daarbij op het eerherstel, dat Jezus zelf heeft gevraagd en dat de Kerk steeds sterk heeft aanbevolen.

Het Apostolaat wil de leden ondersteunen in de beleving van hun spiritualiteit, hen helpen deze te verdiepen.

Leden worden uitgenodigd de H. Hartdevotie een grote plaats te geven in hun geestelijk leven en er zich steeds meer in te verdiepen, allereerst door zich toe te wijden aan het H. Hart. Daarnaast willen zij in zich inzetten om de H. Hartverering in de Kerk te bevorderen.

Het Heilig Hartfeest
Het Apostolaat van Eerherstel bevordert de viering van het Heilig Hartfeest, het feest van Christus Koning en Eerhersteldag (de dinsdag vóór Aswoensdag). Bij gelegenheid van deze feesten wordt via een nieuwsbrief en via de media opgeroepen tot deelname aan deze feesten. Tevens worden de leden uitgenodigd zich door middel van het bidden van een noveen voor te bereiden op deze feesten. De leden ontvangen daartoe een gebedsprentje.

Op de donderdag voor het H. Hartfeest (3e vrijdag na Pinksteren) wordt een Landelijke Dag van Hulde en Eerherstel georganiseerd in het Theater aan de Parade in ’s-Hertogenbosch. Deze dag is toegankelijk voor leden en belangstellenden.

Op vele plaatsen in Nederland zijn gebedsgroepen actief die op of rond de eerste Vrijdag van de maand samenkomen.

De Eerherstelmis
Zoals Jezus’ kruisoffer heeft ook de viering van de H. Eucharistie vier intenties namelijk God aanbidden, eerherstel brengen voor de zonden, God danken en Hem onze noden aanbevelen. Wanneer we een ‘Eerherstelmis’ (laten) opdragen bieden we God de H. Mis met als enige intentie ‘Eerherstel’. We dragen dus nu de Mis niet op voor onze eigen noden maar richten ons helemaal op het herstellen van de oneer die het H. Hart van Jezus en Zijn Vader worden aangedaan.

Het Apostolaat van Eerherstel zet zich in om dagelijks minstens één H. Mis tot Eerherstel aan het H. Hart van Jezus te laten opdragen. De leden worden uitgenodigd stipendia te doneren waarvoor HH. Missen worden opgedragen. Veelal wordt via kerkelijke instellingen geld overgemaakt naar missionarissen die met het gedoneerde geld de H. Mis vieren waarna het geld beschikbaar komt voor missionaire doelen.
We streven ernaar dat er zo een keten ontstaat van HH. Missen tot eerherstel. Momenteel bedraag het stipendium voor een H. Mis € 10.-. Van de gedoneerde stipendia worden eerherstelmissen gedaan: u kunt dus geen andere intenties opgeven voor deze Missen.

Gebedsgroepen
Het Apostolaat van Eerherstel spoort haar leden aan om maandelijks samen te komen in groepsverband voor een vormings- en gebedsmiddag of -avond. Op deze wijze krijgen de leden de gelegenheid steeds dieper in de H. Hartverering door te dringen zodat deze hun geestelijk leven steeds meer gaat verrijken en zij daardoor steeds meer gelijkvorming worden aan Jezus’ H. Hart.

Als u een gebedsgroep wilt oprichten kan het Apostolaat van Eerherstel u helpen door teksten ter beschikking te stellen. In de regel is het gewenst dat de plaatselijke pastoor of een andere medewerker van een parochie bereid is om de gebedsgroep te begeleiden. Als dat niet mogelijk is, is het geen bezwaar om als gelovigen samen te komen zonder priester. Wel is het dan aan te bevelen dat iemand de leiding op zich neemt. Wij kunnen u adressen beschikbaar stellen van leden in uw omgeving die u kunt benaderen voor uw gebedsgroep. 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu