- Nieuw project

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Overwegingen

Enkele eerherstelpraktijken

Jezus heeft aan de H. Margareta Maria geopenbaard wat Hij verlangt. Het eerherstellend gebed is Hem altijd welgevallig, maar vooral op Eerhersteldag. Margareta Maria heeft verschillende eerherstelgebeden samengesteld. Ook andere praktijken ziet Jezus graag: de eerherstellende H. Mis en H. Communie, het bezoek aan het H. Sacrament, de devotie tot zijn lijden. Margareta Maria vraagt bijzonder ter ere van het H. Hart het Misoffer op te dragen en bij te wonen. Zowel in haar leven als in haar geschriften is de godsvrucht tot het H. Hart innig verbonden met de godsvrucht tot het H. Sacrament. Jezus verschijnt haar op het altaar; dáár biedt zij Hem haar werken van eerherstel aan en spreekt zij haar ereboete uit. Jezus vraagt haar zo dikwijls mogelijk de H. Communie te ontvangen. Urenlang verwijlt zij als in geestverrukking voor het H. Sacrament. Gaarne vergelijkt zij haar leven met een brandende kaars in het heiligdom. Ook de devotie tot het heilig Lijden is een van haar eerherstelpraktijken. In het H. Uur op Donderdagavond verenigt zij zich met de lijdende Jezus, en ook dikwijls in haar andere gebeden. Dikwijls biedt zij de eeuwige Vader de overvloedige voldoening aan, die Jezus voor de zondaars heeft gegeven. Zij voegt er dan haar eigen lijden, haar kruisen en verstervingen aan toe.

“Heer, Gij verdient de aanbidding van alle harten, die Gij immers eindeloos hebt liefgehad en wie Gij alle goeds hebt gegeven, en toch ziet Gij slechts ondankbaarheid en koudheid. Vooral ik behandel U zo, en daarom verdien ik uw verontwaardiging... O Hart van mijn Zaligmaker, wreek U op mijn ondankbare maar berouwhebbende ziel en doorboor haar duizend en nogmaals duizend maal met de pijlen van uw  liefde”

Uit: J.L. Dehon ‘In Jesus’ Hart. Overwegingen voor iedere dag van het jaar.’
Deel I pag. 161


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu