- Nieuw project

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

LITANIE VAN HET HEILIG HART VAN JEZUS


Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons
Christus aanhoor ons

God hemelse Vader ontferm U over ons
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U…
God, heilige Geest,
Heilige Drievuldigheid, één God,
Hart van Jezus, de Zoon van de eeuwige Vader,
Hart van Jezus, door de H.Geest in de schoot van de Moedermaagd gevormd,
Hart van Jezus, wezenlijk verenigd met het Woord van God,
Hart van Jezus, oneindige Majesteit,
Hart van Jezus, heilige Tempel van God,
Hart van Jezus, woontent van de Allerhoogste,
Hart van Jezus, huis van God en Poort van de hemel,
Hart van Jezus, gloeiende oven van Liefde,
Hart van Jezus, schatkamer van gerechtigheid en van Liefde,
Hart van Jezus, vol goedheid en Liefde,
Hart van Jezus, peilloze diepte van alle deugden,
Hart van Jezus, alle lofprijzingen overwaardig,
Hart van Jezus, Koning en middelpunt van alle harten,
Hart van Jezus, waarin alle schatten zijn van wijsheid en van wetenschap,
Hart van Jezus, waarin de Godheid in alle volheid woont,
Hart van Jezus, waarin de Vader zijn welbehagen heeft gesteld,
Hart van Jezus, dat ons alle deelgenoot hebt gemaakt van uw oneindige rijkdom,
Hart van Jezus, verlangen van de eeuwige heuvelen,
Hart van Jezus, geduldig en groot in barmhartigheid,
Hart van Jezus, mild voor allen, die U aanroepen,
Hart van Jezus, bron van leven en van heiligheid,
Hart van Jezus, verzoening  voor ons zonden,
Hart van Jezus, van versmadingen verzadigd,
Hart van Jezus, om onze misdaden gebroken,
Hart van Jezus, gehoorzaam geworden tot de dood,
Hart van Jezus, met een lans doorstoken,
Hart van Jezus, bron van alle troost,
Hart van Jezus, ons leven en onze  verrijzenis
Hart van Jezus, onze vrede en onze verzoening,
Hart van Jezus, slachtoffer voor de zondaars,
Hart van Jezus, heil van hen, die op U hopen,
Hart van Jezus, hoop van hen, die in U sterven,
Hart van Jezus, hoogste vreugde van alle  heiligen,
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.
Jezus zachtmoedig en nederig van Hart, maak ons hart gelijkvormig aan uw Hart.

Almachtige eeuwige God, sla uw blikken op het Hart van uw zeer beminde Zoon en op de lofprijzingen en voldoeningen, die Hij U heeft gebracht in naam van de zondaars. Laat U verzoenen en schenk vergiffenis aan hen, die uw barmhartigheid afsmeken, in Naam van dezelfde Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.

Amen.


GEBED TOT EERHERSTEL

P:  Danken we God voor Zijn Zoon,  die voor ons wilde sterven om ons te verlossen.  

A:  Jezus, uw liefde kent geen grenzen.  Maar ons antwoord op uw liefde is bij velen en ook bij onszelf vaak bedroevend. In plaats van liefde en dankbaarheid ondervindt Gij onverschilligheid en lauwheid. Daarom willen wij U eerherstel brengen voor alle tekortkomingen. Wij willen onze eigen zonden goedmaken door vrijwillige boete en tegelijk eerherstel brengen voor de zonden van anderen. Wij willen heilig leven in deze wereld. Hart van Jezus, wees onze kracht. Hart van Jezus, dit is de eer, die wij U geven als eerherstel. Wij leggen het in de hand van uw Moeder. Niemand heeft zoveel eerherstel gebracht  dan zij. Geef ons volharding tot het einde. Geef ons tenslotte de hemel, waar Gij als God, met de Vader en de H. Geest, leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu