- Nieuw project

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Overwegingen

Hart van Jezus

‘Hart van Jezus’ betekent: de gehele persoon van Jezus. In de omgangstaal wordt het woord ‘hart’
vaak gebruikt om een persoon aan te duiden. Men kan van iemand zeggen: ‘Hij is een goed hart”
en bedoelt dan dat hij een persoon is die een goed hart heeft.
In de devotie tot het H. Hart is deze betekenisuitbreiding heel natuurlijk tot stand gekomen.
Margareta Maria Alacoque zegt dikwijls ‘het H. Hart’ met de betekenis ‘Jezus’. Dit gebruik heeft
algemeen ingang gevonden. Hierbij valt echter op te merken dat de uitdrukking ‘Hart van Jezus’
bijzonder de aandacht vestigt op het gevoelsleven, de innerlijkheid, het karakter van de Heiland.
Zo opgevat herinneren de woorden ‘Hart van Jezus’ ons aan de Heiland in heel zijn gevoelsleven
en zedelijk leven; aan heel Jezus’ innerlijk; aan Jezus die één en al liefde is en alle liefde verdient;
aan Jezus, het voorbeeld van alle deugden. Heel Jezus’ leven kan men zo in zijn Hart
samentrekken.
In deze zeer uitgebreide zin verstaan wij het woord ‘hart’ als wij spreken van een beeld van het H.
Hart. Dit immers is een beeld waarin Jezus, wijzend op zijn Hart, heel zijn innerlijk leven voor ons
tracht bloot te leggen, vooral zijn liefde en alles wat Hem beminnelijk maakt.
Wij kunnen de devotie tot het H. Hart omschrijven als: de devotie tot Jezus Christus die ons wijst
op zijn Hart in zijn innerlijk leven en zijn innigste gevoelens, liefde en goedheid. Jezus Christus
legt ons de kern van zijn wezen bloot als Hij zegt: ‘Ziehier mijn Hart’ (P. Bainvel).
Hoe verheven is deze devotie, die onze aandacht richt op heel het innerlijk leven van Jezus, vooral
op zijn liefde en vervolgens op al zijn andere deugden, op al zijn gevoelens, op het uitgangspunt en
de ziel van al zijn mysteriën. De devotie tot het H. Hart toont ons in volle bloei wat Sint Paulus in
de kiem aldus uitdrukte: ‘Laat dezelfde gezindheid onder u heersen, die ook in Christus Jezus was.’
(Fil. 2,5)

Uit: J.L. Dehon ‘In Jesus’ Hart. Overwegingen voor iedere dag van het jaar.’ Deel I pag. 520

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu