- Nieuw project

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nieuwsbrief

Juni 2023

Adveniat Regnum Tuum!
Het embleem van het Apostolaat van Eerherstel is de afbeelding van het doorstoken Hart
van Jezus omringd door een doornen kroon. Het Hart staat in brand en boven de vlam rijst
een kruis op. In ons logo is het misschien niet zo heel goed te zien maar op het bijgevoegde
prentje staat een duidelijkere afbeelding van dit logo. Het siert de voorkant van het altaar van
de kloosterkapel van de Zusters Karmelietessen van het Goddelijk Hart in Sittard. Een
afbeelding om even bij stil te blijven staan…
Centraal staat het gewonde Hart van Jezus Christus. Het hart is in de beleving van de mens
altijd het orgaan geweest waarin de liefde zetelt. De evangelist Johannes beschrijft heel
nauwkeurig hoe een soldaat na de dood van de Heer een lans in zijn zijde steekt en ‘hoe er
terstond bloed en water uitkomt’. De traditie ziet hierin de levensstroom van de sacramenten
(het water van de Doop, het Bloed van de Eucharistie): de Heer blijft zelfs ná zijn dood zijn
Goddelijke Leven aan ons geven. Het Hart van de Heer brandt van liefde. Als een krans
wordt het Hart gekroond met de doornenkroon. Dit Hart heeft voor ons willen lijden om ons
te verlossen en vraagt ons ons lijden te dragen in vereniging met Zijn lijden. Boven het Hart
brandt een vlam, symbool van de vurigheid van de Goddelijke Liefde, Het kruis staat op het
hoogste punt van de afbeelding en is voor de gelovigen het teken geworden van de
overwinning van Jezus Christus op de dood. Op het Kruis is onze dood gedood!
Het is niet toevallig dat deze afbeelding het altaar van de Karmelistessen van het H. Hart
siert. Het altaar was al in de Joodse tempel de plaats van het offer. In Jezus Christus offert
God zichzelf voor ons heil. Op het altaar wordt het Offer voltrokken dat ons mensen redt van
de dood en deelgenoten maakt aan de verrijzenis.
Adveniat Regnum Tuum: moge uw Rijk komen! Een bede uit het Onze Vader, onmiddellijk
gevolgd door het Fiat Voluntas Tua: moge uw wil geschieden! God bouwt Zijn Rijk in ons
midden door ons uit te nodigen Zijn wil te doen. Niet om ons te onderdrukken maar omdat
Hij ons intens liefheeft en er de grootste vreugde in vindt ons gelukkig te maken. Daarvoor
heeft Hij ons geschapen!

DE NOVEEN VAN EERHERSTEL

Op vrijdag 16 juni viert de Kerk het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus.
We nodigen u uit om een noveen te bidden tot Eerherstel aan het H. Hart van Jezus,
bijvoorbeeld door 9 dagen lang dagelijks het gebed te bidden op het bijgevoegde prentje of
door een Mis tot Eerherstel aan het H. Hart van Jezus te laten lezen in uw parochie.
De noveen voor het H. Hartfeest begint op woensdag 7 juni.

BELANGRIJKE DATA
Het H. Hartfeest wordt dit jaar gevierd op vrijdag 16 juni. De noveen van Eerherstelmissen
begint op woensdag 7 juni.

GEEN LANDELIJKE DAG VAN HULDE EN EERHERSTEL
We hebben lang gezocht naar een goede locatie voor onze Landelijke Dag van Hulde en
Eerherstel. Zoals u weet is het Theater aan de Parade tot medio 2024 gesloten vanwege
een zeer ingrijpende verbouwing. Vorig jaar hebben we geen Landelijke Dag georganiseerd
omdat we nog niet zeker wisten of het corona-veilig was. Dit jaar stonden alle seinen op
groen en zijn we op zoek gegaan naar een goede locatie. Uitgangspunt was de Eucharistie
in de St. Jan. Daar willen we niet van afwijken omdat deze Kathedraal al zoveel jaren onze
‘thuiskerk’ is. In de buurt van de St. Jan ligt het Jeroen Bosch Art Center. Dat bleek bij nader
inzien niet helemaal geschikt te zijn omdat de faciliteiten ontbreken die we gewend zijn:
enkele keren koffie, frisdrank e.d. Ook maken vele anderen gebruik van dit Centrum en heeft
het ook een museumfunctie.
Een andere mogelijkheid werd ons geboden in het St. Janscentrum. Rector Swagemakers
was ons zeer terwille. Bij nader inzien bleek de organisatie van de Landelijke Dag in het St.
Janscentrum toch te ingewikkeld. Doorslaggevend was het feit dat het St. Janscentrum
slecht toegankelijk is voor mensen met een beperking.
We hebben er zeer lang in de bestuursvergadering over gediscussieerd maar uiteindelijk
was er toch een meerderheid van mening dat we de Landelijke Dag beter nog eén keer uit
kunnen laten vallen.
En nu maar hopen dat u allemaal gezond blijft en dat we volgend jaar weer de Landelijke
Dag als vanouds kunnen vieren en wel op donderdag 6 juni 2024.


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu