- Nieuw project

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Overwegingen

Het innerlijk Rijk van Jezus’ Hart, zich openbarend in liefde  Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijt en Ik zal u verkwikken. Neemt mijn juk op. en leert van Mij, omdat Ik zachtmoedig ben en nederig van harte; en gij zult rust vinden voor uw zielen (Mt. 11, 28-29).  Jezus' Hart is geheel en al liefde. Het is niets dan liefde en barmhartigheid, aldus de heilige Margareta Maria Alacoque. Het heeft zich geopenbaard om ons zijn liefde te betuigen en om onze liefde te winnen. ‘Jezus kende geen vuriger verlangen’, zo lezen wij in het decreet van de Zaligverklaring van Margareta Maria,  ‘dan op alle mogelijke wijzen in de zielen van de mensen de vlam te ontsteken van de liefde die zijn Hart verteert: Ik ben gekomen om vuur op aarde te brengen, had Hij in het Evangelie gezegd, en wat wil Ik anders, dan dat het brandt?’ Om nu dat liefdevuur aan te wakkeren wenste Hij in de Kerk de verering en aanbidding van zijn allerheiligst Hart gevestigd en verbreid te zien. Hij heeft zijn Hart geopenbaard om over de harten der mensen te heersen door ze te bewegen tot liefde voor Hem.  Reeds bij zijn eerste verschijning deelde Hij aan Margareta Maria mee, dat zijn vurig verlangen om door de mensen volmaakt bemind te worden Hem het plan had ingegeven om hun zijn Hart te openbaren. ‘Mijn Hart is zo vol van liefde voor de mensen en bijzonder voor u,’, sprak de Heiland tot Margareta Maria, ‘dat het die vlammen niet langer in zich besloten kan houden; het vuur moet uitslaan en jij moet hierbij de tussenpersoon zijn.’ ‘Op zekere dag onder het octaaf van Sacramentsdag, terwijl ik voor het Allerheiligste lag neergeknield, toonde Jezus mij zijn Hart en zei: ‘Ziedaar het Hart, dat de mensen zozeer heeft liefgehad. dat het niets heeft ontzien en zich heeft uitgeput en verteerd om hun die liefde te bewijzen.’ Een andere keer beval Jezus haar de opening in zijn heilige zijde te beschouwen: een bodemloze afgrond door de schicht van een mateloze liefde veroorzaakt. Wie zich in die afgrond neerstort, zal nooit een bodem bereiken. De heiligen hebben die afgrond in alle richting doorpeild. Zij beschouwden Jezus’ liefde in de menswording, in het verborgen leven, in het lijden, in de H. Eucharistie: zij hebben geen grenzen gevonden.

Uit: J.L. Dehon ‘In Jesus’ Hart. Overwegingen voor iedere dag van het jaar.’
Deel I pag. 46-47
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu