- Nieuw project

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Overwegingen

De bespotting van Jezus' Koningschap.

De heidense soldaten van Pilatus verzinnen een soort kroningsplechtigheid, een duivels toneel, waarin
de meest barbaarse wreedheid hand in hand gaat met de grofste ontering, versmading en belediging. Zij
sleuren de zachtmoedigste der mensen weg en zetten Hem op een spottroon neer. Zijn kleren, die op de
bloedende wonden vastgekleefd zijn, rukken zij af; zijn bloed begint opnieuw te stromen. Hij wil ons al
het bloed van zijn Hart schenken. Het is het verlossingsbloed van het goddelijk Lam. Laten wij het in de
geest opvangen om het God de Vader aan te bieden als koopprijs voor genaden zonder tal.
Dan werpen de soldaten de Zaligmaker een rood-wollen mantel om. Zij zetten Hem een doornenkroon
op, die zijn hoofd en zijn voorhoofd verscheurt. Zij geven Hem een rietstok als een spotscepter in de
hand. En onder schaterend gelach, onder ruwe grappen en godslasteringen groeten zij Hem
spottenderwijze: Wees gegroet, Koning der Joden! Alles in Jezus moest voor de eer van zijn Vader
geslachtofferd worden. Niets blijft gespaard, noch in zijn ziel, noch in zijn lichaam. Zijn koninklijke
waardigheid wordt verguisd.

O goede Meester, ik kom op tegen die smaad, uw hoogste rechten aangedaan. Ja, Gij zijt Koning, en
niet alleen van de Joden, maar van heel de mensheid. Ik eer uw Koningschap en ik belijd het. Gij zijt
niet slechts koning, maar de Koning der koningen. Uw Vader heeft U alle volkeren der aarde tot erfdeel
gegeven. Zij moeten allen uw Koningschap erkennen en uw wetten gehoorzamen. Gij zijt Koning
krachtens uw goddelijke natuur en krachtens uw verlossingswerk. Gij zijt Koning van glorie, omdat Gij
Koning van smarten zijt geweest. Zij, die uw Koningschap meenden te vernietigen, hebben het
integendeel nieuwe rechtstitels bezorgd.

Uit: J.L. Dehon ‘In Jesus’ Hart. Overwegingen voor iedere dag van het jaar.’ Deel I pag. 320


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu