- Nieuw project

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nieuwsbrief

Oktober 2020

CHRISTUS: DE KONING VAN ONS LEVEN
U hebt lang niets van ons gehoord! Door de coronacrisis lukte het ons niet om de nieuwsbrief te
verzenden: onze vrijwillige ‘inpaksters’ konden niet veilig samenkomen. We hopen dat het nu wel
gaat lukken, hoewel er ook weer grote problemen dreigen door het toenemende aantal
besmettingen. Moge het H. Hart van Jezus ons beschermen!
Corona of geen corona: we blijven de grote feesten van het Kerkelijk Jaar vieren. We maken ons op
voor het Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal.
Koningen bestaan nog. Maar zeker hier in het Westen is het ‘sprookjesachtige’ er wel van af. Als je
als koning niet meegaat met je tijd, loopt het slecht af met je koningschap. In vroeger tijden werd het
koningschap beschouwd als ‘door God gegeven’. Koningen werden gezalfd, het was bijna een soort
‘wijding’. Dat is veranderd. Wat niet is veranderd: God zelf. Jezus is de Christus, de Gezalfde van
God, onze Koning: de Koning van het heelal! Jezus, onze Koning, mijn Koning! Wij zijn zijn
‘onderdanen’. Dat klinkt een beetje negatief, maar dat is het niet! Als wij als zijn ‘onderdanen’ zijn wil
volbrengen, beperkt dat onze vrijheid niet, integendeel: we worden juist vrijere mensen! God heeft
een plan met ons leven en ons leven bereikt zijn hoogste vervulling in het doen van zijn wil. God
heeft ons geschapen en weet wat wij nodig hebben voor ons geluk. Onze stichter, pater Leon Dehon
(1843-1925), noemt dat het ‘Ecce venio’: Ik ben gekomen Heer, om uw wil te doen, zijn ‘fiat’: Gods
ja-woord aan ons, ons ja-woord aan God. Het is het fiat van Maria bij de boodschap van de Engel,
het fiat van het Onze Vader: uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, het is het fiat van Jezus in
de Hof van Olijven: niet mijn wil geschiede, maar Uw wil. Ecce venio!
Jezus Koning laten zijn in ons leven heelt ons, maakt ons hélemaal mens, heel, waar het woord
‘heilig’ van afstamt! Een heilige is iemand die begrijpt dat God ons heil het brengt en dat ons grootste
geluk ligt in ons ‘fiat’ aan God, de koninklijke Weg van Christus Koning!
Het Hoogfeest van Christus Koning van het Heelal wordt gevierd op de laatste zondag van het
Kerkelijk jaar, dit jaar op zondag 22 november. De noveen begin op vrijdag 13 november.

NOVEEN VAN EERHERSTELMISSEN
Wij nodigen u uit om deel te nemen aan de NOVEEN VAN EERHERSTELMISSEN die begint op
vrijdag 13 november. In de negen dagen voor het feest kunt u - indien mogelijk - dagelijks de H. Mis
meevieren (eventueel daarbij als intentie opgeven: ‘Tot eerherstel aan het Goddelijk Hart van Jezus’:
als die intentie wordt voorgelezen zullen velen zich afvragen: ‘Wat is dat: eerherstel?’ Zo brengt u
eerherstel én maakt u een beetje ‘reclame’ voor ons apostolaat!). Ook kunt u gedurende de noveen
dagelijks het gebed bidden op het bijgaande prentje.
Er is een boekje beschikbaar met noveengebeden (zie boekenlijst).

PATER LEON DEHON
Als u meer wilt lezen over onze stichter, pater Dehon, bevelen wij u het boekje aan dat wij als
Apostolaat van Eerherstel hebben uitgegeven over zijn leven en werken, met name hoe hij is
gekomen tot zijn “Ecce venio’, de kern van zijn spiritualiteit. Heel waardevol en nog steeds actueel!

DIT JAAR GEEN LANDELIJK DAG
De corona-pandemie maakte het dit jaar onmogelijk op een veilige manier een Landelijke Dag te
organiseren. Een enorm gemis! Zoals velen van ons hebben geleden omdat we niet bij elkaar
konden komen als families, zo moesten we onze jaarlijkse Landelijke familiedag missen! God geve
ons dat we het komend jaar wel kunnen samenkomen! Wij verheugen ons er enorm op elkaar weer
te zien, samen te luisteren naar een overweging en naar elkaar, samen te bidden en te vieren!

APOSTOLAAT VAN EERHERSTEL IS ‘VERHUISD’ NAAR SITTARD
Dat klinkt wel erg ‘ingrijpend’ maar het valt mee! Het postadres van het Apostolaat van Eerherstel is
gekoppeld aan de woon- en werkplaats van de voorzitter, mgr. R. Merkx. Hij heeft half juli een
nieuwe benoeming aanvaard als deken van Sittard. Begin dit jaar vroeg de bisschop hem of hij
bereid was nog een keer ‘opnieuw te beginnen’. Mgr. Merkx heeft altijd de ervaring gehad dat het
heilzaam is af en toe een nieuwe start te maken. Hoewel hij met heel veel plezier 11 jaar in
Roermond heeft gewerkt, is hij erg blij met zijn nieuwe parochies in Sittard. Heel bijzonder is dat hij in
Roermond wordt opgevolgd door plebaandeken de Graaf Woutering, die ook zijn opvolger was in
Horst.
Het laatste half jaar in Roermond werd overschaduwd door de corona-crisis: alle activiteiten rondom
het 800-jarig bestaan van de Munsterkerk moesten worden afgeblazen, waaronder ‘The Passion’, de
grootse bijeenkomst rondom het lijden van Christus op de avond van Witte Donderdag. In plaats
daarvan werden twee rechtstreekse televisiemissen gevierd vanuit de Munsterkerk met 6
deelnemers (maar 300.000 televsie-meevierders!)
De zomermaanden werden vrijwel geheel in beslag genomen door het afronden van de
werkzaamheden in Roermond, de verhuizing en het inwerken. Heel jammer dat er in Roermond geen
afscheid gevierd kon worden en in Sittard geen welkom. Dat maakt de overstap wel heel ‘koud’, maar
het is niet anders. Ook daar wordt het ‘Ecce venio’ gevraagd!
Roermond heeft een goede opvolger en in Sittard voelt mgr. Merkx zich van harte welkom. Een leuke
stad met heel bijzondere kerken, o.a. de Basiliek van O.L. Vrouw van het H. Hart, waar hij u in de
volgende nieuwsbrief iets over zal vertellen.
Door de verhuizing van mgr. Merkx is de postverzending de afgelopen maanden gestagneerd.
Excuses hiervoor! Het nieuwe adres van het Apostolaat van Eerherstel vindt u in het briefhoofd.

BESTUURSWIJZIGING
Peter Klostermann, secretaris van het bestuur, heeft besloten zich terug te trekken uit het bestuur.
Het overbruggen van de afstand van zijn woonplaats in België naar Sittard werd een te groot
probleem. Eugenie van Rinsum-Wolfs zal zijn taak overnemen. Hartelijk dank aan Peter Klostermann
voor zijn jarenlange inzet en zijn inspirerende en accurate medewerking!

NIEUWE BOEKENLIJST
We hebben weer een nieuwe boekenlijst gemaakt zodat u gemakkelijk onze uitgaven kunt bestellen.
Mogen wij u dringend vragen zo min mogelijk contant geld mee te sturen?

LANDELIJKE DAG 2021
Het Hoogfeest van het H. Hart van Jezus valt in 2021 op vrijdag 11 juni. De Landelijke Dag houden
we op de traditionele dag daarvoor: donderdag 10 juni 2021. Reserveer de dag al in uw agenda en
blijf gezond, zodat u er bij kunt zijn! En bid dat ‘corona’ geen roet in het eten gooit! 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu