- Nieuw project

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nieuwsbrief

Oktober 2022

CHRISTUS: KONING VAN HET HEELAL
Op de laatste zondag van het Kerkelijk Jaar vieren we het Hoogfeest van Christus, de Koning
van het Heelal. Koningshuizen genieten – ook in onze tijd – nog steeds hoog aanzien, denken
we maar aan de uitvaart van de Britse Koningin Elizabeth. Miljoenen mensen leefden mee door
hun aanwezigheid en via de media.
Bent u wel eens uitgenodigd voor een bezoek aan onze Koning? Waarschijnlijk niet maar we
kunnen ons er wel een voorstelling van maken hoe we ons zouden voorbereiden op zo’n
ontmoeting: naar de kapper, onze beste kleren aan, goed op tijd zijn…
In de H. Eucharistie worden we uitgenodigd op bezoek te gaan bij de Koning van het Heelal. Wat
een uitverkiezing! Hij heeft zijn oog op ons laten vallen om Hem te bezoeken. We bereiden ons
voor op deze ontmoeting. Misschien door onze ‘zondagse’ kleren aan te trekken maar meer nog
door een innerlijke voorbereiding. We belijden onze schuld, Heer, ontferm U over ons: wij zijn
onwaardig! We loven Hem in het Gloria: Eer aan U, onze Koning! We luisteren naar de woorden
van de Koning in de H. Schrift en de homilie. Dan smeken we Hem ons te helpen in de
voorbede. We bieden geschenken aan in de offerande: ‘Heer wij zijn bereid onszelf te offeren
zoals U uzelf offert voor ons’. En dan komt Hij naar ons toe bij de consecratie. We mogen Hem
zien in de gedaante van Brood en Wijn. En bij de Communie zeggen wij nogmaals: ‘Heer, ik ben
niet waardig…’ En toch reikt Hij ons de hand. Alleen de hand? Hij verenigt zich totáál met ons.
Hij geeft zichzelf als Voedsel! Wat een Koning! Christus Koning!
Iedere viering van de H. Eucharistie is een uitnodiging voor een Koningsmaal. Wat zonde als we
de Koning vergeefs laten wachten! Doodzonde! Niet voor Hem want Hij blijft liefdevol en
geduldig wachten maar voor ons! Beseffen we wat we onszelf onthouden als we Hem niet
ontmoeten? Dankbaar zijn aan de Koning door Hem te bezoeken en zijn gaven te waarderen:
dat noemen we Eerherstel. Ons lijden dragen omdat Hij voor ons heeft geleden!
We vieren het HOOGFEEST VAN CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL op zondag 20
november. De noveen begint op vrijdag 11 november.

NOVEEN VAN EERHERSTELMISSEN
Wij nodigen u uit om deel te nemen aan de NOVEEN VAN EERHERSTELMISSEN die begint op
vrijdag 11 november. In de negen dagen voor het feest kunt u - indien mogelijk - dagelijks de
H. Mis meevieren (eventueel daarbij als intentie opgeven: ‘Tot eerherstel aan het Goddelijk Hart
van Jezus’: als die intentie wordt voorgelezen zullen velen zich afvragen: ‘Wat is dat:
eerherstel?’ Zo brengt u eerherstel én maakt u een beetje ‘reclame’ voor ons Apostolaat!). Ook
kunt u gedurende de noveen dagelijks het gebed bidden op het bijgaande prentje.

LANDELIJKE DAG 2023
Met alle mogelijke middelen proberen we de Landelijke Dag van komend jaar door te laten gaan.
We zullen (nog) geen gebruik kunnen maken van het vernieuwde Theater aan de Parade: dit is
nog niet klaar. We zijn aan het onderzoeken of er een geschikte mogelijkheid is om samen te
komen in de buurt van de Kathedraal van St. Jan.
De Landelijke Dag zullen we vieren op DONDERDAG 15 JUNI 2023. Houd die dag vast vrij in
uw agenda!

VERSTERKING VAN DE ‘GEESTELIJKHEID’
Op de bestuursvergadering van september was kapelaan Bryan van de Mortel uit het Brabantse
St.-Oedenrode-Nijnsel op ons verzoek aanwezig. Deken Merkx heeft hem in maart bezocht en
kapelaan van de Mortel gaf aan een bijdrage te willen leveren aan het Apostolaat van Eerherstel.


Mgr. de Korte en kapelaan van de Mortel (rechts)

Kapelaan van de Mortel heeft toegezegd een bezinning te schrijven op onze website. Wij
hopen van harte dat hij zich thuisvoelt bij ons Apostolaat en hopen dat hij als priester van de
‘volgende generatie’ wil bijdragen aan het behoud van onze voor de Kerk zo waardevolle
spiritualiteit. Kapelaan van de Mortel: dank voor uw toezegging en veel inspiratie toegewenst!

NIEUWE LEDEN
Ons ledenbestand omvat nog altijd zo’n 1250 namen en adressen. Dat is geweldig! Hoewel het
aantal leden in 20 jaar ongeveer is gehalveerd, ‘krimpen’ wij veel minder snel in dan het dalende
kerkbezoek zou doen verwachten. Maar door verhuizing en overlijden raken wij toch jaarlijks
zo’n 50 leden kwijt. Daar zouden we iets aan moeten doen!
Allereerst willen wij u vragen om de nieuwsbrief door te geven aan anderen. Veel van de leden
wonen in zorgcentra waar nog een H. Mis wordt gevierd. Misschien is het mogelijk om enkele
nieuwsbrieven te kopiëren en uit te delen. Vertel erbij dat het niets kost en dat alleen wordt
gevraagd om gebed.
Voor degenen die een computer hebben zou het misschien mogelijk zijn om de nieuwsbrief en
het prentje dat u vindt op onze website (zie kop) door te sturen aan mogelijke belangstellenden.
Zij kunnen zich dan aanmelden voor digitale toezending van de nieuwsbrief.
NIEUWE LEDEN ZIJN VAN HARTE WELKOM!

MAILSTORING
Door een mailstoring hebben de leden/belangstellenden de afgelopen maanden geen contact
kunnen opnemen via de website. Mogelijkerwijs zijn adreswijzigingen, bestellingen of andere
berichten hierdoor niet ontvangen waarvoor onze verontschuldiging. Deze storing is inmiddels
verholpen.

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu