- Nieuw project

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Overwegingen

De aard van Jezus’ Koningschap

Jezus Christus is het Woord Gods, door wie alles gemaakt is; daarom is Hij noodzakelijk Koning en Meester van heel de schepping. Ook als mensgeworden Woord is Hem alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Hij is Koning over heel de mensheid en alle volkeren; Hij heerst over alle engelenkoren en aan zijn gezag zijn alle legioenen der hel onderworpen.
‘Niets ter wereld is Hem niet onderworpen; want alles wat de Vader heeft, is het zijne.’ (Joh. 16, 15).
Hij is de opperste van de koningen der aarde. Hem zij dus glorie en macht in de eeuwen der eeuwen (Op. l, 5-6). Voor Pilatus heeft Jezus verklaard dat Hij koning is om getuigenis te geven voor de waarheid en haar in de zielen te doen stralen (Joh. l8).

Het doel van Jezus’ Koningschap is dus: Zichzelf bekend te maken; want Hijzelf is de waarheid en het hoogste licht. Hij is Koning om zich te laten beminnen, dienen en aanbidden. De eerste plicht van zijn onderdanen is: hun goddelijke Koning te leren kennen, zijn geboden en raadgevingen in hun hart te griffen, hun opvattingen en hun gedrag in overeenstemming te brengen met zijn leer; kortom: te leven volgens het Evangelie.

Jezus rijk zal steeds op weerstand stuiten. De duivel zal altijd handlangers vinden, die aan leugen en zonde de voorkeur geven boven waarheid en deugd.

Volgens de voorspelling van Simeon zal Jezus altijd het teken van tegenspraak blijven, dat de mensheid in twee kampen verdeelt. O Jezus, Koning der waarheid, leef in mijn hart, heers over heel mijn leven. Neem mij volkomen onder uw leiding. Opnieuw geef ik mij geheel aan U. Spreek en beveel: wat moet ik doen?

Uit: J.L. Dehon, In Jesus’ Hart, deel 2 blz. 321
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu